PJ Rogaar Stichting

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is in het jaar 2019 niet veranderd. De directe inkomsten uit het vermogen zijn beschikbaar voor donaties, subsidies en financiële steun t.b.v. charitatieve instellingen of personen in binnen- en buitenland. Deze instellingen of personen zijn actief op het terrein van het bevorderen van educatie en onderwijs, cultuur, sociale en/of medisch projecten of ontwikkelingshulp.

In principe tracht de stichting, waar mogelijk, doelen te identificeren, waarvan de realisatie door haar financiële steun werkelijk dichterbij wordt gebracht. De stichting wil, waar mogelijk, echt verschil maken.

Het kan voorkomen dat gedurende meerdere jaren aan het zelfde project financiële steun wordt verleend. In zulke gevallen zal ook om een rapportage worden verzocht, die inzicht verschaft in de voortgang van het project en de aanwending van de financiële middelen.

Naast deze doelen kunnen van jaar tot jaar een aantal charitatieve instellingen worden uitgekozen, die reeds grote bekendheid verdient en waarvan ‘het verschil’ niet meteen duidelijk zal worden, maar waarvan de steun, zonder enige twijfel van het bestuur,  zeer goed besteed zal worden.

Vermogen

De Stichting is een vermogensfonds en zal geen fondsenwervende activiteiten ondernemen.

Het bestuur heeft besloten het beleggingsprofiel vanaf 2017 van gematigd conservatief te verschuiven naar gematigd offensief. Dat betekent dat de stichting van 65% tot 70% aan risicodragende effecten houdt in de portefeuille. Daarnaast houdt de stichting 20% aan in contanten. Het stelt het bestuur daarbij in staat om de komende 5 jaar per jaar €12.000,- tot €15.000,- te kunnen doneren.

Richtlijn voor het te besteden budget 2019 was €14.000,- euro te doneren in 2019. Dit is ongeveer 4% van de waarde van het fonds. Dit acht het bestuur een verantwoord percentage.

Max 15% van het vermogen, thans ongeveer € 50.000 ,-  kan worden  geïnvesteerd in projecten die vallen onder de categorie “Impact Investing”. Het begrip Impact Investing, zoals gehanteerd door de Stichting , wordt nader omschreven in de Stichtingsnotulen met bijbehorende bijlagen, van de bestuursvergadering van 4 april 2016.

In 2017 is besloten om € 20.000,-  te lenen aan de Sirtema Stichting. Het bestuur heeft besloten om dit ten laste te brengen van het resultaat over 2017.

De portefeuille wordt ingericht met de bedoeling een voorspelbare vaste stroom van directe inkomsten te genereren. Tijdelijke koersschommelingen spelen geen rol van betekenis bij het samenstellen van de portefeuille. Wel wordt gestreefd naar instandhouding van het vermogen, zodat geen grote risico’s mogen worden gelopen.

Bestuur

H.G Gentis, Voorzitter

M. Rogaar, Secretaris

H.M de Mol van Otterloo Penningmeester

R.E. Rogaar Adviseur

De werkzaamheden van het bestuur zijn onbezoldigd.

Gegevens

 RSIN NR: 818812783

 Email: pjrogaarstichting@gmail.com

Post adres: Gerard Doustraat 147c

1073 VV Amsterdam

Graag aanvragen per e-mail versturen.

Jaarverslagen

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020